Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości reguluje z kolei ogólne wymogi dotyczące badania sprawozdań finansowych. Podmiot musi poddać się badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jeśli spełnia 2 z 3 poniższych wymogów:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynoszące przynajmniej 50 osób;

suma aktywów bilansu przekraczająca na koniec roku obrotowego w walucie polskiej równowartość 2 mln euro;

przychody netto ze sprzedaży produktów/towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekraczające równowartość 4 mln euro.

Niezależnie od zapisów ustawowych, coraz częściej na przeprowadzenie audytu decydują się też właściciele prywatnych przedsiębiorstw, uczelnie, organizacje i stowarzyszenia. W wielu przypadkach pozwala to na poprawienie efektywności działania i uporządkowanie standardowych procedur kontrolnych.