Czym jest audyt ?

Zgodnie z ogólną definicją audyt jest najczęściej okresowym badaniem/oceną organizacji, systemów, procesów czy produktów - wykonywanym przez kompetentne, niezależne i obiektywne osoby lub firmy. Choć audyt może dotyczyć wielu branż i dziedzin, wiązany jest z weryfikacją sprawozdań i danych finansowych (przeprowadzaną przez ekspertów w zakresie rachunkowości - audytorów) celem sprawdzenia ich prawidłowości oraz uzyskania prawdziwego i jasnego obrazu sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego, a także wykazanie ewentualnych niedociągnięć. Skojarzenie to wynika z faktu, iż to właśnie instytucje finansowe są najczęściej poddawane audytowi.

Zadaniem audytora jest wspieranie instytucji w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez wydawanie niezależnej opinii o jakości systemów zarządzania i kontroli oraz rekomendacji usprawniających realizację przeprowadzanych operacji. W Polsce istnieją organizacje zajmujące się problematyką audytu, są to m.in.: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) czy oddział Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).