Kto i jak może zostać audytorem

Definicyjnie mianem audytora określa się osobę oceniającą, przeprowadzającą kontrolę. Zwykle jest to wyspecjalizowany księgowy, ekspert rachunkowości, który na podstawie odpowiedniej licencji ma prawo do: badania sprawozdań finansowych, wyceny majątku, przeprowadzania analizy finansowej podmiotu gospodarczego, itp. Osoba taka - zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny - może również doradzać w kwestiach rachunkowo-księgowych. Audytora od zwykłego księgowego odróżnia szersze spojrzenie na finanse kontrolowanej firmy. Jest (w każdym razie powinien być) on przeważnie niezależnym biegłym czy rewidentem, któremu powierza się kontrolę i sporządzanie raportów w branży nie tylko finansowej, ale także np. energetycznej, informatycznej czy transportowej (audyt branżowy).

Ze względu na wąskie specjalizacje, w których poruszają się audytorzy branżowi, powinni oni być profesjonalni zarówno w swoich dziedzinach jak też w księgowości. W zawodzie audytora niezbędne są: analityczny sposób myślenia, staranność i rzetelność, cierpliwość i uczciwość oraz umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji finansowych w firmie. Potrzebna jest tutaj także duża wiedza prawna i administracyjna, dlatego najlepiej sprawdza się w tej profesji ekonomista, finansista lub prawnik. Audytor musi być bardzo odpowiedzialny w swoich opiniach, ze względu na to, że mogą one służyć konkretnym organom i instytucjom (np. urzędom skarbowym czy zarządom) do wydawania decyzji. Dlatego od audytora wymaga się ukończenia studiów wyższych i kursów specjalistycznych w dziedzinie audytu oraz kontroli finansowej. Studia z zakresu bankowości i finansów ze specjalnościami audytorskimi są dziś prowadzone przez akademie ekonomiczne, uniwersytety i niepaństwowe szkoły wyższe.

Coraz powszechniejsze staje sie także uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, np. Audytora I lub II stopnia - wydawanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW); czy Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor (CISA), i in. - jeśli mówimy o standardach międzynarodowych. Ogólne wymogi, jakie musi spełnić kandydat na audytora określa ustawa o finansach publicznych. Należy więc posiadać obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie można też być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie. Trzeba również złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Finansów.

Audytorzy mogą świadczyć usługi jako niezależni eksperci - biegli rewidenci. W tym celu trzeba jednak zdobyć odpowiednie uprawnienia - do zdobycia stanowiska i tytułu rewidenta niezbędny jest państwowy egzamin i minimum 5 lat praktyki księgowej, zaś do stanowiska biegłego rewidenta - jeszcze jeden egzamin państwowy i członkostwo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.